دادگستری کل استان خراسان جنوبی در نظر دارد: یک دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز خود را به مشخصات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

  • منبع خبر : آوا