شرکت تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان در نظر دارد فروشگاه واقع در محل این شرکت (آبگرم معدنی فردوس) را به صورت اجاره از طریق انجام مزایده عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید.

  • منبع خبر : روزنامه خراسان جنوبی