حضور پرشور مردم استان در شعب اخذ رأی | نگاه خراسان جنوبی