مناقصه عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی
مناقصه عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

  • منبع خبر : آوا