آگهی مناقصه اجرای عملیات سیمان کاری نما
آگهی مناقصه اجرای عملیات سیمان کاری نما

مناقصه عملیات سیمان کاری نما / شرکت تعاونی مسکن ۰۴

شرکت تعاونی مسکن آموزش ۰۴ بیرجند در نظر دارد عملیات اجرای سیمان کاری نما فاز ۳ پروژه شهید صیاد شیرازی ۷۲۰ واحدی را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عملیات اجرای سیمان کاری نما فاز ۳ پروژه شهید صیاد شیرازی
  • نویسنده : سید علی اسلامی